MIKSI TEEMME?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Työnohjausta tehdään, jotta työyhteisö voisi paremmin ja pystyisi keskittymään perustehtäväänsä. Käsite perustehtävä vastaa kysymykseen, miksi yritys on olemassa. Jokainen yritys haluaa, että sillä on tyytyväisiä asiakkaita. Yritys ei ole olemassa siksi, että työntekijät voivat hyvin. Kuitenkin tärkein osatekijä asiakastyytyväisyydessä on henkilökunta, joka on halukas ja kykenevä käyttämään voimavarojaan yrityksen ja asiakkaiden hyväksi.

Eräs tyypillinen ongelma työyhteisössä on sitoutuminen yhteisiin päätöksiin. Sitoutumisprosentti on harvoin, jos koskaan, 100 prosenttia. Jotta päästäisiin edes lähelle sataa, on työskenneltävä asian eteen. Sitoutumisprosentti paranee, jos työntekijä kokee voivansa vaikuttaa päätöksiin ja että myös hänen mielipiteellään on arvoa. Uskallus tuoda oma mielipiteensä esiin ei ole itsestäänselvyys. Yhtä tärkeää on pystyä luopumaan omista ajatuksistaan ilman loukatuksi tulemisen tunnetta, mikäli yhteisö katsoo sen kyseisessä tilanteessa tarkoituksenmukaiseksi. Ryhmätyönohjauksessa on tavoitteena luoda turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa asioita voidaan käsitellä niiden oikeilla nimillä. Käsittelyn arvoisia asioita tuodaan näkyväksi, jotta niihin päästäisiin käsiksi. Ajatus: "tämä ei nyt toimi" ei riitä vaan esille kaivetaan mikä tässä ei toimi ja millä eri vaihtoehdoilla asian saisi toimimaan paremmin.

Työyhteisö koostuu eri yksilöistä. Siitä seuraa väistämättä, että näkemyseroja syntyy. Tavoitteena työyhteisö, jossa ei ole näkemyseroja, on epärealistinen eikä edes yrityksen edun mukainen. Erilaiset ajatukset ovat yritykselle voimavara eikä uhka. On kuitenkin huolehdittava siitä, etteivät erimielisyydet etene henkilökohtaiseksi konfliktiksi, joka on usein toimintaa lamauttavaa ja vaarantaa perustehtävän.

Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden työn kehittämiseen, ammatilliseen kasvuun ja erilaisten näkökantojen tutkimiseen turvallisessa ympäristössä. Työnohjauksessa käsitellyt asiat eivät kulkeudu ryhmän ulkopuolelle ilman ryhmän päätöstä. Työnohjaustilanteessa työnohjaaja pitää prosessia käynnissä, pyytää tarkennuksia ja huolehtii siitä, että jokainen ryhmän jäsen saa tilaisuuden osallistua keskusteluun. Jokainen työyhteisö etsii itselleen kulloisestakin tilanteesta sopivimmat ratkaisut. Näitä ratkaisuja työnohjaaja kunnioittaa, vaikka hänen oma näkemyksensä poikkeaisi ryhmän näkemyksestä. Työnohjaus on mahdollisuus saada yritys toimimaan nykyistä paremmin.